Chính sách đầu tư định cư mới nhất tại nước Cộng hòa Síp (Crprus), cách mua quốc tịch Châu Âu đơn giản thông qua việc đầu tư, mua